Iskolánk rövid bemutatása
Az iskola a város legfiatalabb iskolája Szilvásban, az erdő szélén található. 1981-ben nyitotta meg kapuit. Színe miatt piros iskolának hívták az akkor Április 4. utcai Általános Iskolát. Az intézmény 10 éves évfordulóján, 1991. február 9-én a Felsőszilvási Általános Iskola nevet vette fel. A kezdettől 1990-ig dr. Tóth Tiborné vezette az intézményt, azóta Tillinger Jánosné tölti be az igazgatói posztot.
Ennek érdekében sokat tesznek a jól képzett, tapasztalt nemzetiségi tanítók és tanárok. Önállóságra szoktatják a gyerekeket, nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, a képességfejlesztésre. Differenciált óravezetéssel, hatékony szakköri munkával hozzásegítik a szorgalmas, tehetséges tanítványokat az alapfokú nyelvvizsga megszerzéséhez. A nyelvtanulást segíti elő a németországi gebrazhofeni általános iskolával évek óta tartó szoros kapcsolat, ahová évről-évre több kisdiák jut el nyelvgyakorlás céljából.
Biológia óra
Az első félévben 8 alsó tagozatos és 3 felső tagozatos osztályban 313 tanulóval indult az oktató-nevelő munka. Ekkor még kötelező jelleggel az orosz nyelvi tagozat dominált 1990-ig. Az orosz nyelv tanítással párhuzamosan 1982-től egy első osztályban elkezdődött a német nemzetiségi nyelv oktatása is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyelven kívül megismerik a nemzeti hagyományokat, néptáncot, meséket, mondókákat, dalokat, nemzetiségi ételeket. Az évek során folyamatosan nőtt az iskolában nyelvet tanulók száma, napjainkra elérte a 75-80 % - ot. Végzős tanulóink közül sokan tesznek alapfokú nyelvvizsgát, többen német tagozatos gimnáziumban, emelt szintű német nyelvet oktató szakmunkásképző iskolában folytatják tanulmányaikat.

 

A tanárok körében továbbtanulással, továbbképzésekkel biztosított, hogy a másoddiplomás kollégák környezetvédelemre, informatikára is taníthassák tanítványaikat. Fontos a mindennapos testedzés, amelyet a jól felszerelt tornaterem és a délutáni sportfoglalkozások tesznek lehetővé. Az új tanterv bevezetésekor az iskola a környezet- és természetvédelem kerettantervet választotta. Hagyomány a városi környezetvédelmi versenyek szervezése.

 

Az elmúlt évek során sikerült kialakítani egy korszerű számítástechnika szaktantermet, kényelmes számítógép asztalokkal, multimédiás számítógépekkel, DVD - vel, projektorral, Internet eléréssel felszerelve. Az Internettel alsó tagozaton ismerkednek meg a gyerekek, és innentől kezdve folyamatosan használják is az órákon ill. a délutánonkénti szabad teremhasználat során. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a számítógép használatára más tantárgyak keretében.

 

A tantermekben délelőttös tanítás folyik. Alapfeladatunknak tekintjük az életkornak megfelelő képességfejlesztést, azt, hogy a tanulók megtanuljanak szépen beszélni, helyesen írni, jól olvasni, számolni, tornázni. A nyolcadik osztályt végzett tanulók tudása olyan szilárd, amely megfelelő alap a következő iskolatípus eredményes elvégzéséhez. Német nemzetiségi nyelvet tanulnak a diákok már első osztálytól emelt óraszámban.

 

 

Az 5 - 8. osztályos tanulók tanórai keretben sajátítják el a számítástechnika-informatika ismereteit. Alsó tagozaton harmadik osztálytól számítástechnikai szakköri foglalkozásokra járhatnak a gyerekek. Ismeretterjesztő, oktató CD - k, szaktanáraink által készített multimédiás anyagok segítik a könnyebb játékosabb tanulást.
A tantestületben a nevelők nagy része fiatal, vagy középkorú. Az elmúlt 23 évben a legfőbb feladatuk az oktató-nevelő munka minőségének fokozása volt. A tudatosabb munkavégzéshez az intézmény pályázott a COMENIUS 2000 minőségbiztosítási programra.
Az iskola nyitott a város, a lakótelep számára. Rendszeresen otthont ad lakógyűléseknek, véradásnak, sportrendezvényeknek, edzéseknek. A szép környezet, a vidám légkör, a gyermekközpontú iskolai élet mindenki számára sok örömet okoz.

 

 

Az érdeklődő gyerekek fejlesztését és a szabad idő hasznos eltöltését a következő szakkörök segítik: rajz, környezetvédelem, vöröskeresztes, német néptánc, német nyelvvizsgára előkészítő, ifjúsági sportköri foglalkozás. Táborok biztosítják, hogy a nyári szünetben is sok élményben lehessen részük a gyerekeknek.